donderdag 31 maart 2016

Semper Sweater - what preceded - wat vooraf ging

Yesterday I showed you the 4th and 5th Semper Sweater I had sewn.
Today I'm showing you the other 3.

Gisteren liet ik jullie nummer 4 en 5 van mijn Semper Sweaters zien.
Vandaag toon ik jullie de andere 3.It was my very first time pre-testing a pattern. The pre-test is all about the fit and only for a few sizes.
As I mentioned yesterday miss Wonder fitted the size 7 according to the size chart. I was assigned to that size during pre-testing.

Het was de eerste keer dat ik een patroon mocht pre-testen. Bij de pre-test draait alles om de pasvorm en wordt maar voor een deel van de maten gedaan. Ik liet al weten dat juf Wonder volgens de matentabel in maat 122 paste. Tijdens de pre-test maakte ik dan ook die maat.
 

I first tested the simple bodice with long raglan sleeves and the cowl. Enthousiasm made me start immediately and before Anne, designer of Sofilantjes, had time to upload the dress add-on pattern pieces. I added length to my own liking instead of what was supposed to be the actual length.

Ik besloot om de eenvoudige versie te maken met lange mouwen en de col. In mijn vurig enthousiasme begon ik meteen stof te knippen nog voordat Anne, ontwerpster van Sofilantjes, tijd had om de jurk add-on patroondelen te uploaden. Ik voegde gewoon lengte toe zoals ik dacht dat het goed zou zijn in plaats van wat de eigenlijke beoogde lengte had moeten zijn.

This photo shows that size 7 is a bit wide on her. Maybe it's the combination of the more wide fit of this sweater and the raglan sleeves... Next fall or winter it will be perfect!

Op deze foto zie je dat maat 122 toch wat wijd is voor haar. Misschien is het de combinatie van de wat wijdere pasvorm en de raglan mouwen... Volgende herfst of winter zal het perfect zijn!To check the fit I made her a size 6 and this time did the side panels + pocket and hood. Nothing to add on this one because it was just spot-on!

Om de pasvorm te controleren maakte ik een maat 116 en deze keer koos ik voor de versie met zijpanelen en zakken + kap. Niets aan toe te voegen want deze was de nagel op de kop!

Although I had hoped she'd be passed that pink phase by now, this fabric is very flattering on her. The sewing related print makes it perfect!
It's both Lillestoff fabric... not very surprising, right?

Ze heeft altijd al een voorliefde gehad voor roze. Door die film... je kent m wel, die met de 2 prinsessen en het liedje over loslaten...daardoor liet ze zich even beïnvloeden en kreeg ze appreciatie voor de kleur blauw. Maar toch... roze blijft goed scoren bij deze jongedame. Het staat haar ook wel goed. De print op de stof maakte het voor mama natuurlijk perfect. 
Het zijn stofjes van Lillestoff... niet echt een verrassing, wel?Look how cool this hood is attached to the bodice! That little twist makes it such a fun pattern!


Kijk hoe leuk de kap aan het lijfje bevestigd wordt. Onder andere dit kleine detail maakt het zo'n tof patroontje!


In the full test I was assigned to the size and options I applied for:
18m, lengthening to size 2, side panel + pockets, long sleeves and the hood.

Tijdens de "volle test" kreeg ik het maatje en opties toegewezen die ik gevraagd had: maat 86, verlengd naar maat 92, zijpanelen met zakken, lange raglan mouwen en kap.
 
This was my first tester-version -  Dit was mijn eerste test-versie

This is a Finch Fabric combined with a very stretchy Cloud 9  knit (side panels, waistband and sleeve cuffs). The sleeves are a bit long, so she can probably wear it next year as well... at least if it will still fit over her head...


Dit is een Finch Fabric gecombineerd met een zeer rekbare tricot van Cloud 9 (zijpanelen, heupboord en mouwboorden). De mouwen zijn aan de lange kant, maar dan kan ze 'm volgend jaar nog dragen... tenminste als ze 'm dan nog over haar hoofd krijgt...Because this is where we hit a little glitch... once the hood was attached it became very difficult to fit over hrt head. If this happens to one child, you could say it's just one kid with a big head... and yes, my kids have bigger heads then most other kids of their age. But it turned out my little one wasn't the only one.


Hier kwam een klein probleempje aan het licht... eenmaal dat de kap aan het lijfje bevestigd was kreeg ze de trui nog maar moeizaam over haar hoofd. Als dit met één kind gebeurd kan je zeggen dat het ene kind een groot hoofd heeft... en ja, mijn beide kinderen vallen onder die categorie van grote hoofden. Maar het bleek niet alleen mijn schatje te zijn die dit probleempje had.
 

 


The release was postponed about a week, so a better fit was ensured by re-testing the adapted pattern.
The pattern has been pre-tested, tested and re-tested and is now perfect! So don't hesitate to buy the pattern while it's still on sale today (last day).

De release werd een weekje uitgesteld zodat de pasvormvan een aangepast patroon opnieuw getest kon worden.
Het patroon werd gepre-test, getest en hertest en is nu perfect!
Dus twijfel niet om het patroon te kopen nu het nog in promotie is (laatste dag).


 Pattern/Patroon info

 • Sizes - maten: 12m/80 to 14y/164. 
 • Instructions in Dutch and English. (pictures & graphics included) - Instructies in Nederlands en Engels (foto's en illustraties inclusief)
 • A4 and letter size trimless pattern pieces and a A0 file - A4 en letter formaat kniploze pagina's en een A0 document
 • Options - opties:
  • Simple bodice or sidepanels with pockets - eenvoudig lijfje of zijpanelen met zakken
  • Collar or hood with a twist - kraag of kap met "een twist"
  • Optional dress add-on - optionele jurklengte
  • Short or long raglan sleeves - korte of lange raglan mouwen
Onto release & promo info!
The pattern will be on release sale for two days only( March 30 and March 31). Pattern sale price is $5 (excl. eu taxes - Normal price is $8.95).

English listing can be found here (affiliate link)

And last but not least, you can win back your money by entering the ‪#‎freesempersweater‬ competition in our Facebook group.Het patroon kan de eerste 2 dagen aan goedkoper tarief gekocht worden (30 en 31 maart). De promo prijs bedraagt $5 (excl btw; normale tarief is $8,95) 

Rechtsreekse link naar het Nederlandstalige patroon (affiliate link)

Tenslotte nog even meegeven dat u uw aankoop kan terugverdienen met de #freesempersweater competitie in onze Facebook groep


 
*This blog contains affiliate links meaning I make a small commission if you click on the link and make a purchase through it at no extra cost to you.
** Deze blog bevat affiliate links, wat betekent dat ik een kleine commissie krijg als je op de link klikt en een aankoop doet zonder extra onkosten voor jou.woensdag 30 maart 2016

Semper Sweater

When Sofilantjes is releasing a new pattern, both my girls are very excited!
This time was no different... maybe some extra excitement because I made 5 during testing?
Yes, five... but trust me, once you've started, you'll be making more then one as well !!!

Mijn meiden zijn allebei in hun nopjes wanneer Sofilantjes een nieuw patroon lanceert.
Deze keer is dat niet anders... misschien zelfs extra enthousiast deze keer omdat ik 5 exemplaren maakte tijdens het testen. Ja, vijf... maar geloof me, eenmaal je begonnen bent, zal je er ook meerdere maken! Today I'm showing you two of my Semper Sweaters that got a little add-on piece to transform them into dresses. You'll notice it's actually only one dress. I'll tell you what went wrong with the other one in a bit.

Vandaag laat ik jullie twee van mijn Semper Sweaters zien die door een extra patroondeeltje omgetoverd werden tot jurken. Je zal zien dat het eigenlijk maar één jurk is. Ik vertel jullie zo meteen wat er mis ging met de andere.
 

This first one was actually the 4th I made. Because of a minor issue with the neckline the pattern was corrected and testers were asked if they wanted to test the newest version. It was the perfect opportunity to use this gorgeous fabric by Shalmiak I bought from Muikemies.

Deze eerste was de vierde die ik maakte. Door een klein probleempje aan de neklijn werd het patroon wat aangepast en werd er gevraagd wie van de testers de nieuwste versie nog eens wilde maken. Het was de perfecte gelegenheid om deze prachtige stof van Shalmiak te gebruiken die ik bij Muikemies kocht op het stoffenspektakel in Leuven.Anne, designer of Sofilantjes, is including a add-on to the Semper Sweater that can also be used for the Omni Tempore to make those sweaters into dresses. Only thing I should've forseen in this dress are pockets... A toddler really needs pockets. Next time my dear miss Miracle! Other than that this size 18 m (lengthened to a size 2) is a perfect fit for my sweet raskal.

Anne, de ontwerpster van Sofilantjes, maakte voor de Semper Sweater patroondelen die van deze sweater een jurk maken en ook voor de Omni Tempore kan je deze gebruiken. Het enige wat ik bij deze jurk nog had moeten voorzien zijn zakken... Een peuter heeft zakken nodig. Volgende keer liefste juf Mirakel! Voor de rest is dit maatje 86 (verlengd naar maat 92) perfect qua pasvorm voor mijn lieve deugniet.
Next up is the newest version of the pattern in a size 6 for miss Wonder. Following the size chart a size 7 would fit her, but it turned out she's better off with a smaller size. The sizing is based on boys measurements, but I feel my girl should wear a bit more slim fitting clothes.

De volgende is de nieuwste versie van het patroon in maat 116 voor juf Wonder. Volgens de matentabel zou maat 122 haar passen, maar het bleek dat ze beter af was met een maatje kleiner. De matentabel is gebaseerd op jongensmaten, maar ik vind een wat strakkere pasvorm beter staan bij mijn meid.I've been saving this fabric for quite a while. When I saw it appear in the webshop of Cas&Nina I bought it instantly... it happens to all of us... it happens a lot to me...
Those of you who follow this blog might have noticed that I'm a big fan of Lillestoff. And you might have noticed Deborah's shop has a lot of fabrics to my liking.

Deze stof heb ik al een tijdje gekoesterd. Toen ik het zag verschijnen in de webshop van Cas&Nina kocht ik het meteen en zonder al te veel nadenken... het gebeurt ons allemaal... het gebeurt mij vrij vaak...
Dames die mijn blog regelmatig lezen zullen al wel gemerkt hebben dat ik fan ben van Lillestoff. En dan heb je misschien ook al gemerkt dat stoffen in Deborah's webshop bij mij wel in de smaak vallen.So this is the dress that is actually a tunic. Nothing wrong with the sizing of the pattern though! Just my mistake forgetting to add length. This is a size 6, but miss Wonder has a normal height for a 7-year old. If I had added the length to the bodice & the dress add-on, this would actually be a dress.
No worries though, because I'm quite pleased with the end result.

Dit is dus de jurk die eigenlijk een tuniek blijkt te zijn. Niets mis met de maten van het patroon hoor! Gewoon een foutje van mezelf: ik vergat lengte toe te voegen. Dit is een maat 116, maar juf Wonder heeft een normale gestalte voor een 7-jarige, dus als ik lengte had toegevoegd aan het patroon (zowel aan lijfje als aan jurk add-on) zou dit effectief een jurk geweest zijn. Maar geen nood want ik ben best tevreden met het eindresultaat.
  Pattern/Patroon info

 • Sizes - maten: 12m/80 to 14y/164. 
 • Instructions in Dutch and English. (pictures & graphics included) - Instructies in Nederlands en Engels (foto's en illustraties inclusief)
 • A4 and letter size trimless pattern pieces and a A0 file - A4 en letter formaat kniploze pagina's en een A0 document
 • Options - opties:
  • Simple bodice or sidepanels with pockets - eenvoudig lijfje of zijpanelen met zakken
  • Collar or hood with a twist - kraag of kap met "een twist"
  • Optional dress add-on - optionele jurklengte
  • Short or long raglan sleeves - korte of lange raglan mouwen
Onto release & promo info!

The pattern will be on release sale for two days only( March 30 and March 31). Pattern sale price is $5 (excl. eu taxes - Normal price is $8.95).

English listing can be found here (affiliate link)

And last but not least, you can win back your money by entering the ‪#‎freesempersweater‬ competition in our Facebook group.Het patroon kan de eerste 2 dagen aan goedkoper tarief gekocht worden (30 en 31 maart). De promo prijs bedraagt $5 (excl btw; normale tarief is $8,95) 

Rechtsreekse link naar het Nederlandstalige patroon (affiliate link)

Tenslotte nog even meegeven dat u uw aankoop kan terugverdienen met de #freesempersweater competitie in onze Facebook groep
*This blog contains affiliate links meaning I make a small commission if you click on the link and make a purchase through it at no extra cost to you.
** Deze blog bevat affiliate links, wat betekent dat ik een kleine commissie krijg als je op de link klikt en een aankoop doet zonder extra onkosten voor jou.

zondag 20 maart 2016

Lente vieren met een Lentefeest


Dit is eentje waar ik niet veel woorden voor nodig ga hebben.
Mijn allerliefste juf Wonder vierde vandaag haar Lentefeest.


Trots op haar, haar guitige lach, haar verstrooide, creatieve brein, haar doorzettingsvermogen, haar enthousiasme, haar hulpvaardigheid... ze is zo heerlijk puur... laat ze dat nog maar lang blijven!!!

De stofjes kocht ik in het winkeltje vlakbij de deur: Sweej-ke. Een startende zelfstandige die op korte tijd al helemaal uit haar voegen aan het barsten is. Super leuk om rond te neuzen en vooral een enthousiaste dame om een babbel mee te doen.
Ik maakte 2 "oefenjurkjes" en besloot dat het een Tinny van StraightGrain zou worden. Zij wilde vooral een zwierkleed. Dat het in haar lievelingskleur was én er blingbling in zat maakte het voor haar helemaal perfect.

De lente mag dan wel beginnen, het kan nog frisjes zijn in maart. Dus had het jurkje ook een vestje nodig. De slouchy cardigan in het dunnen blingbling stofje was wederom een schot in de roos voor juf Wonder. Het is echt zo'n makkelijk kind op dat vlak!!!Misschien ben ik bevooroordeeld, maar kijk toch eens wat een prachtige meid het is!!!

zaterdag 19 maart 2016

Fabric Top 5 Blogtour - Cas & Nina - Give-away

Imagine... receiving fabric for free... would you say no?
Deborah, miss Cas&Nina has given me free fabric before and you all enjoyed that blog post.
I hope you will enjoy this one as well.


Stel je voor... gratis stof krijgen... zou jij nee zeggen?
Deborah, mevrouw Cas&Nina heeft me ooit al eens gratis stof gegeven en jullie hebben van die blogpost genoten.
Hopelijk genieten jullie ook van deze.
This time she asked me to participate in a blogtour where she's giving away 1m of fabric every day!!!
Please, if you haven't already, go and have a look at the other creations that were made.
I'm quite honored to be part of this tour, when you look at the other ladies that are far more experienced than me.


Up next - volgende in de rij:
Stannel

Daily blogposts, winner annoucements & wrap up - dagelijkse blogposts, aankondiging van de winnaars & samenvatting:


Deze keer vroeg ze mij om deel te nemen aan een blogtour waar ze elke dag 1m gratis stof weggeeft!!! Als je het nog niet gedaan hebt (wat ik betwijfel) ga dan ook eens een kijkje nemen bij de andere dames om hun creaties te bewonderen.
Het is me een hele eer om aan deze blogtour te mogen deelnemen, zeker wanneer je ziet dat de andere dames veel meer ervaring hebben dan ikzelf.
When going through all the amazing fabrics in her webshop it was quite difficult to make a decision. So I thought of all the things I would make with the fabric. Since miss Wonder is having a party tomorrow and her dress was already finished, I thought of all the things I could make for my little miss Miracle to accompany her big sister at the ceremony.


Het was geen sinicure om een beslissing te nemen terwijl ik door al die geweldige stofjes begon te snuisteren in haar webshop. Om het me makkelijker te maken hield ik me voor ogen wat ik er mee zou kunnen maken. Vermits juf Wonder morgen haar Lentefeest heeft en ik haar jurk al af had, bedacht ik me vooral dingen voor jufje Mirakel zodat ze morgen ook in 't nieuw mee kon gaan.While picking up my fabric @ Cas&Nina I decided to make a Lila Dress by Compagnie M. But "I wouldn't be me" if I didn't change my plans afterwards... I had just bought the new pattern by Sew Straight & Gather: the Legends Top and Dress and that seemed the better pattern choice for this project.
*note to myself: make that Lila Dress!!!


Op het moment dat ik mijn stof ging ophalen bij Cas&Nina besliste ik om een Lila Dress van Compagnie M te maken. Maar "ík zou ík niet zijn" als ik toch nog van gedachte zou veranderen... Ik had net een nieuw patroon van Sew Straight & Gather gekocht: de Legends Top and Dress  en dat leek me plots het betere patroon voor dit project.
**nota aan mezelf: maak die Lila Dress!!!
Before cutting this gorgeous Chat Chocolat fabric I wanted to try it out in a cheaper fabric. I stepped out of my comfort zone because of a color-blocking sew-along in a FB-group.
This will be such a cute summer dress!!!Zo'n super stofje zoals Chat Chocolat... ik heb altijd moeite om erin te knippen. Dus maakte ik eerst een testjurkje in een goedkopere stof. Er was net een sew-along aan de gang in een FB-groepje, dus ik stapte even uit mijn comfortzone en ging mee in het thema colorblocking. En ik vond het resultaat wel meevallen.
Dat wordt een super leuk zomerjurkje!!!
The bodice was a bit long to my liking, so I shortened it for the 'real deal'. Although looking at it now, I think it could be even shorter. With toddlers you never know, so she might grow an inch before warm weather hits us. 
 
Het lijfje was wat te lang naar "mijn goesting", dus ik kortte het in voor het 'echte werk'. Als ik er nu naar kijk had het gerust nog wat korter mogen zijn. 
Peuters kunnen plots een groeischeut krijgen, dus wie weet groeit ze plots een paar centimeters voordat het warme weer begint.And then you have more fabric left... what to do with it?
Leave it sit in your closet for so long that you forget about it, or make something else?
Even though you don't have time, you decide to sew up something else anyway: a slouchy cardigan by Heidi&Finn. Initially to wear on top of the Legends Dress, but in the end it looks better by it's own.
En dan heb je nog stof over... wat doe je daarmee?
Laat je het zo lang in je stoffenkast liggen dat je het vergeet of maak je er nog iets van?
Hoewel je geen tijd hebt, beslis je toch om er toch nog iets mee te maken: een slouchy cardigan van Heidi&Finn. Eigenlijk bedoeld om op de Legends Dress te dragen, maar uiteindelijk ziet het er toch beter uit op zichzelf.  
Here's another confession... not my first one here...
Deborah was giving all blog-tour participants 1,5 m of their number 1 fabric...
But I cheated!
Just couldn't make up my mind and knowing I was going to make something for miss Miracle, I knew 1,5 m would be too much. Deborah was such a good sport and let me take 2 different fabrics; 75 cm each!


 Hier komt weer een bekentenis... niet mijn eerste hier...
Deborah gaf alle dames van de blogtour 1,5 m stof van het nummer 1 uit hun top 5... maar ik speelde vals!
Ik kon maar niet beslissen en omdat ik wist dat ik iets voor juffertje Mirakel wilde maken, wist ik dat 1,5 m stof veel te veel zou zijn. Deborah was zo fantastisch om me 2 stofjes te laten kiezen; 75 cm van elks!
My second fabric is this wonderful Finch Fabrics Geometric Birds.
For this one I mashed up 2 patterns by Sofilantjes.
I had seen this lady make a dress out of the ADVTee and knew instantly I was going to do something similar. Only I mashed it up with the Nivalis Dress. Miranda also inspired me to add pockets. She's the queen of pockets. Follow her and you will understand why I say this.

I'm actually so happy with the result I'm planning more of these! I really like wrap-dresses and this one gives that same feel to it.

If you would like to know how to mash-up the ADVTee & Nivalis Dress, leave me a comment... who knows I might blog about it... Mijn tweede stofje is deze wondermooie Finch Fabrics Geometric Birds. Voor deze maakte ik een mengelmoes van 2 Sofilantjes patronen.
Ik zag bij deze dame dat ze een jurk maakte van de ADVTee en wist meteen dat ik iets gelijkaardig wilde doen. Alleen deed ik een "mash-up" van de ADVTee en de Nivalis. Miranda inspireerde me ook om zakken toe te voegen. Volg haar blog en je zal snel weten waarom ik haar de koningin der zakken bestempel.

Ik ben echt héél blij met het eindresultaat van deze jurk en ben van plan om er nog meer te maken. Ik hou van overslagjurken en deze geeft ook die indruk.

Als je wil weten hoe je een mash-up van de ADVTee & Nivalis jurk moet maken, geef een seintje. Wie weet maak ik er nog wel eens een blog-post van...Now onto the give-away!
I got to make a Top 5 of fabrics in her webshop Cas&Nina
You can win 1m of one of those five.
*Attention: shipment costs are not included.
Follow instructions on the rafflecopter (see below).
You have 3 days to enter.
Deborah will announce the winner on her FB-page.


Ik maakte een top 5 van stofjes uit de webshop van Cas&Nina
Jij maakt kans om 1m stof uit deze top 5 te winnen.
** Opgepast: verzendkosten zijn niet inbegrepen.

Volg de instructies van de rafflecopter (zie onder).
Je hebt 3 dagen de tijd om deel te nemen.

Deborah zal de winnaar bekend maken op haar FB-pagina.


First let me introduce you to my top 5
Hier is mijn top 5
  


a Rafflecopter giveaway


Good luck to all and to the winner: enjoy this present!
Free fabric to the seamstress = like children & their candyVeel geluk allemaal en voor de winnaar: geniet van je cadeau!
Gratis stof voor de naaister = zoals kindjes & hun snoepjes


*This blog contains affiliate links meaning I make a small commission if you click on the link and make a purchase through it at no extra cost to you.
** Deze blog bevat affiliate links, wat betekent dat ik een kleine commissie krijg als je op de link klikt en een aankoop doet zonder extra onkosten voor jou.